Multicomfort house student contest
OK

Bulgaria

National Stage, Bulgaria
 
1. Arseni Botusharov
2. Kuntcho Tsilkov
3. Vasil Sharlanov, Georgi Kostov
4. Zhivko Tashkov
5. Veselin Otonov